Deklaracja dostępności

Wstęp

Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.szkola.muszyna.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-03-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • zamieszczane na stronie zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, ale są uzupełnieniem wydarzeń opisanych w formie tekstowej,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

 • nawigacja klawiaturą,
 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • skala szarości, jasne tło.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Aplikacje mobilne
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Dymek, dymek@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także:
Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie
ul. Rynek 13
33-370 Muszyna
Sekretariat szkoły: sekretariatlomuszyna@poczta.onet.pl
telefon: 18 471 91 80
fax: 18 471 80 11

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie mieszczącego się przy ul. Rynek 13 w Muszynie prowadzą wejścia z podjazdem dla niepełnosprawnych.
 2. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. Na terenie szkoły są miejsca parkingowe.
 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 5. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 6. W budynku, z wyjątkiem jednej toalety na parterze, nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 9. Podmiot nie zapewnia informacji na temat rozkładu pomieszczeń, z wyjątkiem umieszczonego w widocznym miejscu na korytarzach, planu ewakuacyjnego.
 10. Podmiot nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji. Posiada natomiast informację o kierunkach i drogach ewakuacji w formie wizualnej oraz drzwi przeciwogniowe i przeciwdymowe. Placówka posiada procedury ewakuacyjne i przeszkolonych w tym zakresie pracowników.