Stypendium Almanachu

Komunikat
Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny Stypendia na rok szkolny/akademicki 2016/2017

Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny (SPAM) informuje, że na rok szkolny/akademicki 2016/2017 przyznane zostaną podane niżej stypendia, ufundowane przez Przyjaciół Almanachu Muszyny.

 1. Stypendium naukowe wysokości od 350 do 500 złotych miesięcznie w zależności od sytuacji materialnej stypendysty, przeznaczone dla absolwenta Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie, który najlepiej zda maturę i podejmie dzienne studia w roku akademickim 2016/2017. Stypendium wypłacane będzie od października 2016 do czerwca 2017 roku; kandydata wskazuje Rada Pedagogiczna Liceum w Muszynie.
 2. Trzy stypendia naukowo-socjalne, tak zwane stypendia pomostowe, w wysokości 500 złotych miesięcznie, wypłacane od października 2016 do czerwca 2017 roku. Stypendia mogą otrzymać wyróżniający się w nauce absolwenci Liceum w Muszynie, pochodzący z rodzin, gdzie miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 1225 lub 1409 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, którzy podejmą naukę na dziennych studiach magisterskich. Trzech kandydatów wskazuje Rada Pedagogiczna Liceum w Muszynie. Stypendia współfinansuje Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi.
 3. Trzy stypendia naukowo-socjalne dla wyróżniających się uczniów Liceum w Muszynie, w wysokości 200 złotych miesięcznie, wypłacane od września 2016 roku do czerwca 2017 roku. Preferowani są kandydaci, którzy odnotowali sukcesy w olimpiadach przedmiotowych oraz pochodzący z rodzin o niższych dochodach. Trzech kandydatów do stypendium zgłasza w terminie do 20 czerwca 2016 roku Rada Pedagogiczna Liceum w Muszynie. Stypendia współfinansuje Fundacja Batorego z Warszawy.
 4. Maksymalnie trzy stypendia socjalno-naukowe dla wyróżniających się absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krynicy, którzy kontynuują lub podejmą naukę w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Nowym Sączu. Stypendia w wysokości 200 złotych miesięcznie wypłacane będą od września 2016 roku do czerwca 2017 roku. Kandydatów w terminie do 20 czerwca 2016 roku zgłasza Rada Pedagogiczna Szkoły Muzycznej w Krynicy. Stypendia współfinansuje Fundacja Batorego z Warszawy.

Stypendia wręczone będą w trakcie inauguracji roku szkolnego 2016/2017 w Liceum w Muszynie oraz Państwowej Szkole Muzycznej w Krynicy.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny 31 lipca 2015 roku, Muszyna

 Konto Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny
45 1020 3453 0000 8402 0175 8861

Komunikat

Regulamin
Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny
ustanowionego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny (zwane dalej Stowarzyszeniem) w Komunikacie ogłaszanym na początku roku szkolnego określa, jakie stypendia zostaną przyznane na kolejny rok szkolny/akademicki, w jakiej wysokości oraz jakie warunki winni spełniać kandydaci do stypendiów. Komunikat ogłaszany jest w szkołach objętych programem oraz za pośrednictwem strony www.almanachmuszyny.pl
 2. Przyznawane są stypendia w następujących kategoriach:
  1. stypendia naukowe za najlepiej zdaną maturę (największa ilość zdobytych punktów),
  2. stypendia socjalno-naukowe dla wyróżniającej się w nauce i aktywności społecznej młodzieży wymagającej wsparcia z racji sytuacji materialnej,
  3. stypendia artystyczne dla uzdolnionej młodzieży wymagającej wsparcia z racji sytuacji materialnej,
  4. stypendia socjalno-naukowe dla uzdolnionej młodzieży ze Starej Lubowli przyznawane we współpracy ze Stowarzyszeniem AMOS,
  5. stypendia naukowo-socjalne tak zwane stypendia pomostowe dla absolwentów Liceum w Muszynie, którzy dostali się na studia,
  6. stypendia specjalne za szczególne osiągnięcia w nauce, kulturze i sporcie.
 3. Stowarzyszenie powołuje Komitety Stypendialne:
  1. Komitet stypendiów naukowych i naukowo-socjalnych: Witold Kaliński (Warszawa/Wierchomla), przewodniczący, Małgorzata Przyboś (Kraków), sekretarz oraz członkowie: Barbara Kuca (Muszyna), Andrzej Tokarczyk (Muszyna), Beata Zacny (Kraków), Anna Rodak (Warszawa),
  2. Komitet stypendiów artystycznych: Zbigniew Bujarski (Kraków), przewodniczący, Mieczysław Smyda (Krynica), sekretarz, oraz Wojciech Dąbrowski (Warszawa),
  3. W składach powyższych komitetów muszą ilościowo przeważać osoby z poza Muszyny i Krynicy.
  4. Komitety stypendialne zobowiązane są do przestrzegania zasady unikania konfliktu interesów. Kwestia ta omawiana będzie przez zarząd Stowarzyszenia z członkami komitetów po zgłoszeniu list kandydatów do stypendiów. Osoby, u których po zgłoszeniu list kandydatów zaistnieje możliwość wystąpienia konfliktu interesów zostaną wyłączone ze składu komitetów. Zarząd dokona wówczas niezbędnych uzupełnień w składach komitetów.
 4. Zgłoszenia kandydatów
  1. Ustaloną ilość kandydatów naukowo-socjalnych oraz artystycznych do stypendiów zgłaszają do 20 czerwca Rady Pedagogiczne: Liceum w Muszynie, Państwowej Szkoły Muzycznej w Krynicy oraz Gimnazjów w Muszynie, Złockiem i Powroźniku.
  2. Rada Pedagogiczna Liceum w Muszynie przekazuje nazwisko osoby, która uzyskała największą ilość punktów na egzaminie maturalnym, jako kandydata do stypendium Barbary Kołodziejczak.
  3. Ponadto wspomniana wyżej Rada przekazuje nazwiska pięciu kandydatów, którzy uzyskali określoną w założeniach ilość punktów na egzaminie maturalnym oraz spełniają warunki odnośnie dochodowości w rodzinie, jako kandydatów do programu stypendiów pomostowych prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości.
 5. Z kandydatami do stypendiów naukowych oraz naukowo-socjalnych odbywa rozmowę Komitet Stypendiów Naukowych i Naukowo-Socjalnych, decydując na tej podstawie o przyznaniu stypendium oraz jego ostatecznej wysokości, zaś decyzję o przyznaniu stypendiów artystycznych i ich wysokości podejmuje Komitet Stypendiów Artystycznych na podstawie publicznego koncertu kandydatów.
 6. Decyzje Komitetów Stypendialnych zatwierdza zarząd Stowarzyszenia na podstawie przedłożonych protokołów z ich obrad.
 7. Stypendia wręczane są zawsze w pierwszą sobotę lipca, w trakcie Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny, w Ogrodzie „Wandy” w Muszynie.
 8. Informacje o przyznanych stypendiach publikowane są na stronie www.almanachmuszyny.pl oraz w kolejnych rocznikach Almanachu Muszyny.
 9. Przyznawane są stypendia dziesięciomiesięczne, dwumiesięczne oraz jednorazowe. Ze stypendystami Stowarzyszenie podpisuje umowy stypendialne. Stypendia wypłacane są 15 każdego miesiąca na konto stypendysty.
 10. Stowarzyszenie utrzymuje kontakt ze stypendystami i absolwentami programu stypendialnego.
 11. Na kapitał Funduszu Stypendialnego składają się dobrowolne wpłaty z tytułu dystrybucji rocznika „Almanach Muszyny” oraz granty pozyskane z innych źródeł. Wszyscy dokonujący wpłat na Fundusz Stypendialny odnotowywani są w kolejnym wydaniu „Almanachu Muszyny”. Stowarzyszenie składa wnioski do programów stypendialnych między innymi: Fundacji Batorego – „Równe szanse” oraz Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – „Stypendia Pomostowe”. O fakcie otrzymania grantów Stowarzyszenie informuje na stronie www.almanachmuszyny.pl
 12. Stowarzyszenie ustanowiło specjalne konto Funduszu Stypendialnego. Nazwa konta: Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny, z dopiskiem: Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny. Numer konta: 45 1020 3453 0000 8402 0175 8861 Dla pełnej transparentności Stowarzyszenie publikuje na stronie www.almanachmuszyny.pl kwartalne informacje o wpływach i wydatkach z kont Stowarzyszenia, w tym z konta Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny.

  Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny

 Regulamin i inne dokumenty