Klasa z klasą

Regulamin przyznawania stypendium specjalnego „Klasa z klasą’ 2017”
dla wyróżniającego się zespołu klasowego uczniów
w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Muszynie

§ 1

 Przepisy ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się współzawodnictwo w otrzymaniu stypendium specjalnego „Klasa z klasą’ 2017” przyznawanego przez Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny ustanowiony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny.
 2. Stypendium adresowane jest do uczniów klas I, II i III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Muszynie.
 3. Celem współzawodnictwa jest:
 4. motywowanie uczniów do osiągania jak najlepszych wyników w nauce ,
 5. zachęcenie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia.
 6. promowanie zachowań zgodnych z normami określonymi w Statucie Szkoły,
 7. promowanie aktywności uczniów polegającej na reprezentacji klasy szkoły w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
 8. mobilizacja uczniów do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły oraz do współodpowiedzialnością za jej funkcjonowanie,
 9. budzenie wśród uczniów świadomości, że ich sukcesy są dostrzegane i nagradzane,
 10. integracja poszczególnych klas w dążeniu do wspólnego celu,
 11. budowanie poczucia odpowiedzialności jednostkowej i grupowej zarówno uczniów jak i nauczycieli.

§ 2

Procedura składania wniosków oraz ich rozpatrywanie
 1. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego „Klasa z klasą’ 2017” składa wychowawca danej klasy do Dyrektora Powiatowego Zespołu szkół w Muszynie w terminie do 7 dni od posiedzenia śródrocznej klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 2. Wnioski rozpatruje i ocenia Kapituła w składzie: Rada Pedagogiczna PZS w Muszynie, przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel SPAM, nie później niż do końca lutego 2017.

§ 3

Zasady, kryteria udziału we współzawodnictwie klasowym
 1. We współzawodnictwie oceniane będą osiągnięcia klasy za I półrocze roku szkolnego 2016/2017 w następujących kategoriach:

Kategoria – nauka

Punkty przyznaje się za najwyższą średnią ocen śródrocznych uzyskaną przez klasę w I półroczu roku szkolnego 2016/2017. Klasy mogą zdobyć następującą ilość punktów:

I miejsce – 100 pkt,

II miejsce – 80 pkt,

III miejsce – 60 pkt,

IV miejsce – 40 pkt,

V miejsce i niżej – 20 pkt.

Dodatkowo na konto klasy zostaną doliczone punkty za indywidualne osiągnięcia uczniów z danej klasy według następującej zasady: za średnią 5,0 i powyżej 2 pkt za każdego ucznia.

Za konkursy i olimpiady przedmiotowe:

 • etap ogólnopolski 5pk
 • etap wojewódzki 4pkt
 • etap powiatowy – 3 pkt
 • etap szkolny – 2 pkt dla każdego ucznia

Dodatkowo dla klasy, której uczniowie zajęli miejsca I -III otrzymają dodatkowe 2 pkt.

Kategoria – zachowanie

Punkty przyznaje się za najwyższą średnią ocen z zachowania uzyskaną przez uczniów w I półroczu roku szkolnego 2016/2017 według podanych zasad: za zachowanie wzorowe: 6 pkt, za zachowanie bardzo dobre:5 pkt, za zachowanie dobre: 4 pkt, za zachowanie poprawne: 0 pkt, za zachowanie nieodpowiednie: (- 5 pkt),za zachowanie naganne: (-10 pkt.)

Klasy mogą zdobyć następującą ilość punktów:

I miejsce – 50 pkt,

II miejsce – 40 pkt,

III miejsce – 30 pkt,

IV miejsce – 20 pkt,

V miejsce i niżej – 10 pkt.

 Kategoria – frekwencja

Punkty przyznaje się za frekwencję klasy w I półroczu roku szkolnego 2016/2017 według podanych zasad:

I miejsce – 25 pkt,

II miejsce – 20 pkt,

III miejsce – 15 pkt,

IV miejsce – 10 pkt,

V miejsce i niżej – 5 pkt.

Dodatkowo klasa może zdobyć 5 pkt za 100% frekwencję każdego ucznia w I półroczu roku szkolnego2016/2017

Kategoria – udział w konkursach, zawodach, rozgrywkach sportowych

Każda klasa otrzymuje punkty za udokumentowany udział ucznia/drużyny w konkursie, zawodach, rozgrywkach sportowych na poziomie:

 • międzynarodowym – 6 pkt za każdego ucznia,
 • ogólnopolskim – 5 pkt za każdego ucznia,
 • wojewódzkim – 4 pkt za każdego ucznia,
 • powiatowym – 3 pkt za każdego ucznia,
 • międzyszkolnym – 2 pkt za każdego ucznia,

Dodatkowo dla klasy, której uczniowie zajęli miejsca I -III otrzymają dodatkowe 5 pkt.

 Kategoria – udział w życiu szkoły i środowisku

 1. apele, akademie i ważne wydarzenia – 2 pkt za każdego ucznia, który brał aktywny udział w przedsięwzięciu,
 2. udział w pracach Samorządu Uczniowskiego – 2 pkt za każdego ucznia, który bierze udział w pracach SU,
 3. za zorganizowanie imprezy okolicznościowej na terenie szkoły (wynikającej ze szkolnego kalendarza) -10 pkt dla klasy lub po 2 pkt. dla ucznia, który brał aktywny udział w imprezie.
 4. za zorganizowanie imprezy okolicznościowej na terenie szkoły (nie ujętej w szkolnym kalendarzu) – 20pkt. dla klasy lub po 2 pkt. dla ucznia, który brał aktywny udział w imprezie.
 5. za zorganizowanie imprezy, akcji w środowisku lokalnym – 25 pkt dla klasy lub po 2 pkt. dla ucznia, który brał aktywny udział w imprezie.
 6. aktywny udział w zbiórkach oraz w akcjach ogólnopolskich – klasa może otrzymać 10 pkt za każdą akcję lub po 2 pkt. dla ucznia, który brał aktywny udział w imprezie.

Kategoria – udział w wolontariacie

 1. za podpisane porozumienia o świadczeniu usług wolontarystycznych – 1 pkt za każdego ucznia,
 2. za systematyczną pracę wolontarystyczną (udokumentowaną na podstawie karty pracy wolontariusza) – 2 pkt za każdą kartę,
 3. za współpracę z organizacjami i instytucjami zajmującymi się pracą na rzecz ludzi, zwierząt, itp.(posiadane zaświadczenia o wykonywanej pracy w danej organizacji) – 2 pkt za każde zaświadczenie.

2. W przypadku uzyskania takich samych wyników przez klasy w pierwszej kolejności uwzględnia się:

 • wyższą średnią ocen śródrocznych,
 • wyższą średnią ocen z zachowania za I półrocze,
 • wyższą frekwencję klasy.
 • wyższą liczbę pkt. uzyskanych w kategorii – udział w konkursach, zawodach, rozgrywkach sportowych,
 • wyższą liczbę pkt. uzyskanych w kategorii – udział w życiu szkoły i środowiska,
 • wyższą liczbę pkt. uzyskanych w kategorii – udział w wolontariacie.

3. Uczeń, który otrzyma ocenę naganną z zachowania nie może brać udziału w wyjazdach, stanowiących nagrody, o których mowa w § 4.

§ 4

Stypendium specjalne „Klasa z klasą” 2017!”
 1. Stypendium specjalne „Klasa z klasą’ 2017” przyznawana jest zespołowi klasowemu, który uzyska najwyższy wynik.
 2. Nagrodą dla najlepszej klasy jest bonus o wartości 3 000 zł, który klasa przeznaczy na zorganizowanie wycieczki dydaktycznej.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dwa tygodnie po zakończeniu I półrocza roku szkolnego 2016/2017.

§ 5

 Postanowienia końcowe
 1. Uczestnictwo we współzawodnictwie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia konkursu i wydania nagrody, zgodnie z Ustawa dnia29.08.1997 r. o ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002,r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.2016 roku z mocą obowiązującą od dnia29.09.2016rokuna podstawie porozumienia podpisanego w dniu 20.08.2016 roku między Zespołem Szkół Powiatowych w Muszynie oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Almanachu Muszyny.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny w porozumieniu z Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie

klasareg