Historia Technikum

1 listopada 1961 roku – Inspektor Oświaty w Nowym Sączu otworzył Szkołę Przysposobienia Rolniczego w Złockiem obejmującą swoim zasięgiem miejscowości gromadzkiej Rady Narodowej w Muszynie.

1 września 1970 roku – przekształcono ZSPR W Zasadniczą Szkołę Rolniczą – decyzją Kuratorium Okręgu w Krakowie. Siedzibą szkoły był budynek Zbiorczej Szkoły Gminnej w Złockiem.

1994 rok – staraniem dyrektora szkoły Grażyny Majewskej siedzibą szkoły stał się budynek w Złockiem 68 przekazany szkole w użytkowanie przez Samorząd MiGU w Muszynie.

1999 rok – Organ prowadzący szkołę – Powiat Nowosądecki, podjął uchwałę o utworzeniu Liceum Zawodowego i powołaniu Zespołu Szkół w Złockiem.

2000 rok – Uchwałą Rady Powiatu Nowosądeckiego od 1 IX utworzono Liceum Techniczne.

2002 rok – w związku z reformą ustroju szkolnego przekształcono Zespół Szkół w szkołę ponadgimnazjalną w miejsce szkoły ponadpodstawowej.

2003 rok – Uchwałą Rady Powiatu Nowosądeckiego utworzono:

  • Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego dla młodzieży,
  • Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego dla dorosłych (po ZSZ).

2006 rok – odejście ze stanowiska dyrektora pani mgr Grażyny Majewskiej – przywitanie nowego dyrektora panią mgr inż. Izabelę Łabuś.

2012 rok – zmiana nazwy i siedziby szkoły na Technikum w Złockiem z siedzibą w Muszynie, ul. Rynek 13.

2013 rok – Technikum w Złockiem z siedzibą w Muszynie wchodzi w skład nowo utworzonej placówki Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie.

2014 rok – Pana mgr Mirosława Hadała przechodzi na emeryturę. Dyrektorem PZS zostaje pani mgr inż. Izabela Łabuś.