Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – VI edycja”

O projekcie:

Projekt pn. „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – VI edycja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna.

 

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki

Realizator projektu: Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Biuro Projektu: w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Tadeusza Kościuszki 3, 33-300 Nowy Sącz i w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 33, 33-300 Nowy Sącz

 

Okres realizacji projektu: od 01.09.2021 roku do 31.08.2022 roku

Wartość projektu: 90 286,25 zł, w tym:

  •  dofinansowanie 85 771,93 zł
  • wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 4 514,32 zł

 

Cel projektu:

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 150 uczniów i uczennic techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w okresie od 01.09.2021r. do 31.08.2022r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcieRegulamin rekrutacji i uczestnictwa

 

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniaZałącznik 1 - formularz zgłoszenia