Stanowisko Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Muszynie

W związku z pojawiającymi się w sferze publicznej opiniami o losach muszyńskiego Liceum, o okolicznościach jego bliskiego zamknięcia oraz o projektach na przyszłość czujemy się w obowiązku wyrazić pogląd środowiska nauczycielskiego Liceum. W skrócie był on już zawarty w piśmie Dyrektorki Liceum, Izabeli Łabuś, skierowanym na ręce Starosty Nowosądeckiego, z dnia 29 grudnia 2021 r. Jednak uważamy, że – wobec zarysowanej, zapewne wstępnie, opinii niektórych osób spośród władz Muszyny – należy kilka kwestii dopowiedzieć, kształtując dyskurs społeczny.

Po raz pierwszy miejska ogólnokształcąca szkoła średnia istniała tu w latach 1945-1950. Wobec politycznych nacisków i trudnej sytuacji społecznej tamtego czasu szkoła została zamknięta.

Ponownie środowisko ubiegało się skutecznie o otwarcie liceum na początku lat 80. i zabiegi te zostały uwieńczone powodzeniem w roku 1984. Czasy świetności Liceum przypadły na lata dyrekcji ś.p. Waldemara Serwińskiego, późniejszego burmistrza Muszyny.

Wkrótce, bo w roku 1996, nastąpiła reforma oświaty. I tak szkoły podstawowe oraz gimnazja podporządkowano gminom, szkoły średnie – powiatom. Zarazem nadzór jakości nauczania w zasadzie przeniesiono z oddziałów kształcenia nauczycieli oraz z kuratoriów do szkół i w praktyce powierzono dyrektorom. Niezależnie od zamierzonych celów, nadzór ów został znakomicie osłabiony, gdyż dyrektor nie może mieć kompetencji metodyka równocześnie dziesięciu przedmiotów. Metodyków miał w zasadzie zastąpić ustalany na podstawie egzaminów przyrost wiedzy i umiejętności (tzw. edukacyjna wartość dodana – EWD), nigdy jednak wskaźnik ten nie został wykorzystany w procesie zarządzania oświatą. Nie było w interesie żadnych władz: ani lokalnych, ani wojewódzkich – informowanie społeczeństwa, czy szkoły realizują cele, dla których zostały powołane. Czy ktoś się pokusił o porównanie EWD szkół Gminy z wynikami w Powiecie? Czy choćby śledził wynik matury z matematyki w Muszynie na tle matur w Małopolsce?

Koegzystencja powiatu z gminą przynosi w niektórych przypadkach niespodziewane zwroty zdarzeń. Oto Powiat Nowosądecki pozbył się budynku Liceum w Muszynie, przekazując cenny obiekt Gminie w zamian za zniszczony naówczas budynek OPP (wartość budynku OPP została wyceniona na 15 % wartości części budynku, należącej do Liceum). Trudno znaleźć argumenty dla tej wymiany. A może już wtedy tliła się (wyrażona ostatnio przez Burmistrza) nadzieja, że Gmina sama zadba o nauczanie na poziomie szkoły średniej? Tak czy inaczej, utrata budynku nieuchronnie spychała Liceum do roli petenta, któremu można beztrosko proponować czy to powołanie szkoły sportowej (bez dysponowania bursą, kadrą nauczającą i znacznymi zasobami pieniędzy), czy też dokonywać – jak to się dzieje ostatnio – ryzykownych ocen, nie wspartych żadnymi danymi. Na marginesie tych uwag odnotujmy, że pod naciskiem części środowiska Muszyny– Liceum podjęło w 2016 r. próbę stworzenia klasy (nie: szkoły) sportowej, która jednak (naturalnie) spełzła na niczym.

Powołanie do życia gimnazjów miało głębokie uzasadnienie w kontekście wiedzy o psychologii rozwoju dziecka, jednak ukształtowanie w nich kadry wywodzącej się ze szkoły podstawowej (i pospiesznie przysposobionej) siłą rzeczy osłabiło osiągnięcie zamierzonego efektu. Także ukształtowanie gimnazjum i liceum jako szkół 3-letnich (a zasadniczo trwających po 2,5 roku) nie dało wystarczającej przestrzeni ani dla dydaktyki rozumnej i skorelowanej między pokrewnymi przedmiotami, ani dla zakorzenienia się pracy wychowawczej. Mimo tych zastrzeżeń późniejsza likwidacja gimnazjów tylko powiększyła chaos, cofając metodykę pracy z 13-15-latkami znów w sferę elementarną. Równocześnie ta młodzież już przewyższała niektórych nauczycieli kompetencjami w pozyskiwaniu wiedzy drogą informatyczną, co wydaje się być procesem obiektywnym.

W roku 2012 władze Gminy podjęły decyzję o sprzedaży na cele prywatne obiektu szkolnego Technikum Żywienia w Złockiem. Technikum to zostało przeniesione do budynku przy Rynku w Muszynie jako szkoła integralnie odtąd związana z Liceum. Mogło się wydawać, że taka decyzja ułatwi kompleksowe zarządzanie, jednak w istocie utrudniła przebieg procesu wychowawczego w obydwu placówkach, nieszczęśliwie połączonych (a należy dodać, że połączonych też w jednym obiekcie ze szkołą podstawową).

W roku 2016 scentralizowano w powiecie obsługę kadrową i księgową szkół średnich. Kolejne osoby zniknęły z bezpośredniej dyspozycji dyrektorów.

Tak pokrótce wygląda historia ostatnich czterdziestu lat oświaty muszyńskiej II stopnia. Równocześnie zwiększała się chłonność szkół licealnych w Nowym Sączu, zapewne ponad rozsądek. W roku 2015/2016 oświata nowosądecka zaproponowała 4136 miejsc, gdy w całym powiecie włącznie z jego „stołecznym” miastem gimnazja ukończyło 3596 ewentualnych kandydatów. Owo rozwarcie nożyc między ofertą a potrzebą ma tendencję zwyżkową jako namiastka wolnego rynku. Można to zjawisko oceniać z różnych stron, niewątpliwie jednak owocuje konsekwencjami w postaci stopniowego zamykania liceów (Piwniczna – Łącko – obecnie Muszyna), a także techników (Podegrodzie, Tęgoborze) w małych miejscowościach. W innych miastach stosuje się dość wątpliwe zabiegi, wprowadzając efektownie nazywane „kierunki” (klasa dziennikarska, klasa psychologiczna, klasa ratownictwa medycznego), które są tylko grą pozorów. Nie oceniamy takich zabiegów wysoko.

Co najmniej od ośmiu lat miały miejsce w naszym Liceum rosnące trudności rekrutacyjne, niewątpliwie znane władzom Gminy, skoro radnymi byli i są zarówno rodzice uczniów, jak i nauczyciele. Kwestie te były przedmiotem troski Rady Pedagogicznej, jednak kierunek zachodzących (a wyżej opisanych) zmian nie dawał perspektyw odwrócenia zaistniałej tendencji. Od trzech lat nie ma naboru do klasy pierwszej. Tego oczywistego faktu nikt nie ukrywał przed kolejnymi władzami.

Należy tu też obiektywnie ocenić, że Starostwo starało się wspierać Szkołę, pozwalając przez ostatnie lata na podtrzymanie istnienia nawet jednociągowego, a więc kosztownego Liceum. Takie podejście ze strony władz Powiatu powodowały m.in. wysokie wyniki, uzyskiwane przez znaczny procent abiturientów muszyńskiego Liceum, aktywna jego współpraca z AGH i liczne wyrazy uznania ze strony tej ważnej uczelni, jak też ze strony Politechniki Krakowskiej.

Aby szkoła średnia w miejscowości liczącej poniżej 5.000 mieszkańców mogła przetrwać, konieczna byłaby usilna praca całej społeczności nad powstrzymaniem tendencji „emigracyjnych”. Trzeba tu otwarcie powiedzieć, że przejawy takich usiłowań trudno było dostrzec.

Słyszymy obecnie o zamiarach kontynuacji liceum jako prywatnego, być może w jakiejś formie wspieranego przez Gminę. Pojawiło się parę koncepcji czy raczej haseł. Na razie mają one charakter woluntarystyczny. Pozostajemy z nadzieją, że to przedsięwzięcie się powiedzie, wspieramy je całym sercem. Podejmowane jednak tu i ówdzie rozmowy z poszczególnymi nauczycielami o ich przyszłym udziale w tym projekcie nie wydają się poważne, skoro nic o samym projekcie nie wiadomo. Wygląda to jak hasło „zróbmy coś”. Ale co? I jakie badania przeprowadzić, zanim się wybierze optymistyczny wariant? Tego na razie nie wiemy. Kto by te badania przeprowadzał? Rozumiemy, że jakiś poważny socjolog oświaty. Będziemy z nadzieją wsłuchiwać się w dialog, prowadzony na ważne dla mieszkańców Muszyny tematy.

Muszyna, 9 listopada 2022 r.

Wszystkich Świętych 2022 – czas zadumy

Każdemu kiedyś ktoś bliski umiera,
między być albo nie być
zmuszony wybrać to drugie.

Ciężko nam uznać, że to fakt banalny,
włączony w bieg wydarzeń,
zgodny z procedurą;

prędzej czy później na porządku dziennym,
wieczornym, nocnym czy bladym porannym;

i oczywisty jak hasło w indeksie,
jak paragraf w kodeksie,
jak pierwsza lepsza
data w kalendarzu.

Ale takie jest prawo i lewo natury.
Taki, na chybił trafił, jej omen i amen.
Taka jej ewidencja i omnipotencja.

I tylko czasem
drobna uprzejmość z jej strony –
naszych bliskich umarłych
wrzuca nam do snu.

Wisława Szymborska, „Każdemu kiedyś”

Jak każdego roku podtrzymujemy tradycję Samorządu i Wolontariatu naszego liceum. We środę klasa IVP wraz z panią dyrektor Izabelą Łabuś, p. Angeliką Stoińską i p. Beatą Prusak zapaliła symboliczne znicze na cmentarzu w Muszynie.
Obejmujemy pamięcią i modlitwą zmarłych uczniów i nauczycieli: wieloletniego dyrektora szkoły śp. Waldemara Serwińskiego, śp. Jolantę Serwińską, śp. Wita Kmietowicza, śp. Marię Byrczak, śp. Annę Gumulak, śp. Lucynę Barszcz oraz zmarłych z rodzin pracowników i uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie.

Dzień Edukacji Narodowej

Pani Dyrektor, Gronu Nauczycielskiemu, Nauczycielom Emerytowanym, Pracownikom Administracji i Obsługi składamy serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej!

Drodzy Nauczyciele dziękujemy za Wasze zaangażowanie i ogromne serce. Oby nigdy nie zabrakło Wam sił w przekazywaniu nam wiedzy i kształtowaniu naszych charakterów. Życzymy wytrwałości, cierpliwości i wiary w sens Waszej pracy!

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Muszynie

Rok akademicki rozpoczęty

Serdecznie gratulujemy wszystkim naszym absolwentom, którzy rozpoczęli rok akademicki AD 2023. Szczególnie gratulacje kierujemy do Eweliny Zielińskiej, która w postępowaniu kwalifikacyjnym na I rok studiów na Politechnice Krakowskiej otrzymała jedną z najwyższych ocen.

Życzymy Wam, drodzy Absolwenci Liceum, wspaniałego i owocnego roku!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Tradycji stało się zadość. Rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Muszynie. Po uroczystej mszy świętej w kościele pw. św. Józefa, w czasie której wraz z władzami miasta uczciliśmy pamięć poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej,  odbyło się spotkanie z Dyrektor szkoły i wychowawcą.

Spotkaniu towarzyszyły słowa piosenki Czesława Niemena Dziwny jest ten świat. To słowa szczególnie aktualne w obliczu sytuacji politycznej na świecie, której jesteśmy świadkami. Wspólne wspomnienie 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej, dzięki prezentacji przygotowanej przez Tomasza Strzeleckiego, nastroiło nas refleksyjnie.

Jednak słowa piosenki możemy też odnieść do naszego  życia. Zmiany, które nas czekają, niosą ze sobą dreszcz emocji i wyczekiwania na to, co będzie. Wierzymy, że:

ludzi dobrej woli jest więcej
I mocno wierzę w to
Że ten świat
Nie zginie nigdy dzięki nim…

Przed nami ostatni rok nauki oraz egzaminy dojrzałości. Dołożymy wszelkich starań, aby podołać zadaniom, które przed nami stawia świat.

Dziękujemy przedstawicielom pocztu sztandarowego szkoły, którzy godnie reprezentowali naszą społeczność w czasie obchodów miejskich.

Życzymy
Pani Dyrektor Izabeli Łabuś,
Wychowawczyni oraz Gronu Pedagogicznemu
i Wam, Koleżanki i Koledzy
satysfakcjonującego roku szkolnego 2022/2023!!!
Samorząd LO

Zdjęcia z: https://www.facebook.com/muszynawnecie

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Uroczystości zakończenia roku szkolnego 2021/2022 w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Muszynie rozpoczęły się od mszy w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca. Następnie w szkole miała miejsce nietypowa akademia.

Przygotowali ją uczniowie klasy IIIP LO oraz uczniowie oddziału przygotowawczego – przyjaciele z Ukrainy.

Pani Dyrektor Izabela Łabuś mówiła:

Moi Drodzy,

Kończymy ten rok szkolny bogatsi niż kiedy indziej. Niedawno pożegnali nas maturzyści, dziś wychodzą , by powrócić we wrześniu, nasi licealiści. Obok nich garstka gości z Ukrainy. Jak objąć wszystkich Was jednym słowem, jednym gestem przytulić, byście za chwilę pobiegli już sami?

Świat tej wiosny pokazał swoje okrutne oblicze. Skoro tak, to tym bardziej chciałoby się zadzierzgnąć więzy, pokazać lepszą twarz. Powiedział Cyprian Norwid:

Codzień woda w okręt ciecze,
Nogą z łóżka ani stąp!
Co wieczora, o człowiecze,
W górę rękaw — i do pomp!

Druga, nieco tylko odmieniona przez nas strofa, mówi:

Pożegnamy, co kochamy;
Upominek złączy nas:
Ręką jedną przestrzeń damy,
Drugą ręką damy czas.

Oferujmy dziś Ukrainie to, co Polska ma najlepszego: swoją poezję. Tę, której żaden despota nie zagłuszy, żaden oszust, gdy raz wypowiedziana, nie ukradnie.

Szybciej niż zazwyczaj uczymy się nowej geografii człowieczeństwa. Jej bieguny dziś drżą. Tęcza jeszcze nie zabłysła. Przestrzeń i czas ktoś chce wykrzywić i taką nam pozostawić.

Musimy sprostać tej grozie. Sprostamy jej.

Wołodymyr Zełenski zwrócił się 1 czerwca do młodzieży z apelem, by przede wszystkim się uczyła. Tak, wiedza, rozumność, mogą pomóc. Tak, serce nie może zamilknąć. Dłoń się wyciąga do uścisku.

Bądźcie zdrowi, zważajcie na drogi, wracajcie.

W czasie przemówienia padło wiele wzruszających słów. Podziękowania w imieniu rodziców na ręce Pani Dyrektor przekazała przewodnicząca Rady Rodziców Pani Kinga Kulig oraz Pani Anna Woznak – w imieniu młodzieży z Ukrainy.

Po programie artystycznym Pani Dyrektor wraz z wychowawcami Panią Danutą Tomczyk-Kajfasz i Panią Anną Bursztyńską-Rucką wręczyła:

  • świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe uczennicom klasy IIIP: Gabrieli Buliszak za najwyższe wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz Julii Radzik,
  • świadectwa ukończenia oraz zaświadczenia i książki z pamiątkowymi wpisami uczniom z Ukrainy,
  • podziękowania wyróżniającym się Wolontariuszom: Gabrieli Buliszak, Karolinie Gruca, Zuzannie Kulig i Patrycji Łomnickiej.

W imieniu Rady Samorządu Uczniowskiego dziękujemy Pani Dyrektor Izabeli Łabuś, Gronu Pedagogicznemu i Wam, Koleżanki i Koledzy za kolejny wspólny rok!!!

Udanych wakacji i do zobaczenia we wrześniu!!!

Obóz dla powiatowej grupy młodzieżowych liderów promocji zdrowia

W dniach 2-6 czerwca 2022 w Piwnicznej – Zdroju odbył się obóz dla powiatowej grupy młodzieżowych liderów promocji zdrowia zorganizowany i sfinansowany przez Nowosądeckie Stowarzyszenie Pedagogów „Stop”. W programie znalazły się warsztaty kształcące umiejętności społeczne i promujące zdrowy styl życia oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe integrujące młodzież ze szkół podstawowych w Bereście, Krynicy-Zdroju, Muszynie, Wielogłowach , Złockiem oraz z Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie. Uczestnikami tegoż wyjazdu byli także ukraińscy uczniowie naszego liceum. Młodzież miała możliwość zaprezentowania swoich talentów wokalnych, plastycznych i sprawnościowych. Dużą popularnością cieszyły się codzienne dyskoteki, wspólne śpiewy przy grillu oraz rozgrywki sportowe. Atutem wyjazdu była różnorodność form zajęć, m.in.: pobyt rekreacyjny w parku linowym ABlandia w Rytrze, piesze wędrówki po urokliwych szlakach Beskidu Sądeckiego a ponadto słoneczna pogoda oraz radosny, młodzieńczy nastrój.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego klasy maturalnej Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Muszynie

29 kwietnia 2022 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Muszynie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego klasy IIIG.

Oficjalna część przebiegała zgodnie z tradycjami naszej szkoły. Pani Dyrektor Izabela Łabuś skierowała do abiturientów pełne przemyśleń słowa:

Moi Drodzy,

wśród niewielu trwałych zjawisk tego świata istnieje i to, dla którego spotykamy się dzisiaj.

To   p o ż e g n a n i e.  Istnieją ustalone, wielokroć powtarzane sposoby pożegnania, na które składają się najczęściej powaga, smutek, czasem łzy. W szkole rzuca się kilka rad na drogę. Ktoś prognozuje przyszłość, o której wiadomo tylko, że nadejdzie.

Szkolne pożegnania to takie drzwi, jak te w westernie z saloonu na główną ulicę. Wiadomo, że Tam Się Dopiero Zacznie. I kto wie, może naprawdę…

Każdy rok jest szczególny. Ten rok (2022) i ta wiosna podobnie. Nagle powiększyła się liczba znajomych i przyjaciół. A stali się nimi, dość nieoczekiwanie, jeśli brać pod uwagę nieodległą historię, zaatakowani przez wspólnego odtąd wroga, Ukraińcy. Nieoczekiwanie też Polacy zdali egzamin – zdają go co dzień – z przyzwoitości. Jakby słowo „człowiek” nabrało nowych barw.

Barw nowych i… rozmaitych. Bo źle byłoby nie dostrzec, że strasznymi ludźmi jawią się dzisiaj Rosjanie, dzielnymi – Ukraińcy, gościnnymi – my. Pamiętajmy jednak, proszę Was, którym chcę dziś udzielić rady, że te przymiotniki, te epitety, nie są dane każdemu z narodów raz na zawsze.

Wiedzmy zarazem, bo tego nas uczy każdy dzień, że tkwiące w człowieku okrucieństwo może być rozdmuchane do ogromnych rozmiarów, ale może też – i powinno – zostać powściągnięte przez kulturę, edukację, a ściśle mówiąc – przez czujne podtrzymywanie dobra.

Bądźmy uważni na dobro, by nie uwiędło szybciej niż wzeszło. Żądajmy też, by okazywało się rozumne i jawiło na wielu płaszczyznach. By pojawiło się w mediach publicznych, działało w skłóconych często samorządach, inspirowało władzę. By nie opuszczało naszych rodzin.

Świat otwiera się przed Wami.

Spróbujmy sprostać światu.

Po przemówieniu z przyjemnością wysłuchaliśmy i obejrzeliśmy program artystyczny przygotowany przez przyszłych maturzystów. Nie zabrakło również słów pożegnania i życzeń na nową drogę życia oraz upominku od klasy IIIP.

A gdy nadszedł oczekiwany czas odebrania świadectw ukończenia szkoły, brawom i gratulacjom nie było końca.

Z przyjemnością informujemy, że z wyróżnieniem Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Muszynie w roku 2022 ukończyli:

Ewelina Zielińska
Tomasz Smyda
Daria Prusak
Aleksandra Drozd
Karolina Galka
Wiktoria Gruca
Wiktoria Sopata
Weronika Piksa
Karol Peregrym

Wszystkim maturzystom serdecznie gratulujemy!!! Życzymy jak najwyższych wyników na egzaminach oraz powodzenia w czasie rekrutacji na wymarzone studia!!!

PS Niektórzy nie muszą się martwić o wyniki egzaminów, gdyż są już posiadaczami indeksów na Politechnikę Krakowską – to laureaci olimpiady O Złoty Indeks PK: Tomasz Smyda, Ewelina Zielińska, Daria Prusak, Weronika Piksa i Karol Peregrym !!!

Tomasz Strzelecki z IIIP laureatem konkursu historycznego

Dnia 6 kwietnia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbył się etap wojewódzki konkursu historycznego ,,Polska-Węgry-Historia Przyjaźni”. Organizatorami konkursu są Fundacja Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Honorowy patronat  nad konkursem objęło Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zakres tematyczny konkursu obejmował stosunki polsko-węgierskie w okresie od XIV wieku do drugiej połowy XV wieku (lata 1320-1444), od ślubu córki Władysława Łokietka, Elżbiety z królem Węgier Karolem Robertem do bitwy pod Warną.

Głównym celem konkursu jest rozwijanie i pielęgnowanie wspólnego dziedzictwa historii stosunków polsko-węgierskich.

Wyniki konkursu: https://kurier.plus/node/3394

Serdecznie gratulujemy Tomaszowi i opiekunowi p. Piotrowi Szkrobutowi

Spacer integracyjny na Wierchomlę

W piątek 22 kwietnia uczniowie oddziału przygotowawczego wraz z nowymi przyjaciółmi z klas LO oraz opiekunami poszli na spacer na Wierchomlę. Pogoda dopisała, tak jak i humory wszystkich. Mile spędzony czas przy ognisku i zabawach przybliżył nas do siebie. Czekamy z niecierpliwością na kolejne spotkanie!

Góra Grosza 2022

Samorząd Uczniowski oraz klasa IIIP LO przeprowadzili w szkole zbiórkę pieniędzy w ramach corocznej akcji Góra Grosza. Przekazaliśmy na rachunek Towarzystwa Nasz Dom 111 zł 53 gr, co w przeliczeniu na kilogramy dało nam 5, 6 kg.